Contributie

De contributie van de judoclub bedraagt € 135,00 per trainingsjaar. Dit bedrag is inclusief band- en slibkosten. Een trainingsjaar loopt gelijk met een schooljaar. Naast de contributie van de club moet de verplichte contributie van de Judobond Nederland (JBN) worden betaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd (zie site JBN voor tarieven).

De contributie wordt in 2x geïnd -begin september en begin januari – via een automatisch incasso. Bij de eerste inning wordt 50% van de GJC contributie + de volledige JBN contributie in rekening gebracht. Bij de tweede inning wordt de andere 50% van de GJC contributie in rekening gebracht.

Bij de berekening van de GJC contributie wordt rekening gehouden met de 3 gratis proeflessen én het moment waarop wordt gestart in het seizoen. Start u later in het seizoen? Dan betaalt u naar rato het aantal nog te volgen lessen. Daarnaast wordt eenmalig inschrijfkosten gerekend, per kind € 7,50. 

De hoogte van de contributie van de GJC wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering. Op de hoogte van de contributie van de JBN hebben wij geen invloed.

Gezinsleden ontvangen 10% korting op de GJC-contributie vanaf het 2e gezinslid.